Top
  >  Dasar Privasi

Dasar Privasi dan Pernyataan Perlindungan Data Peribadi

Dasar Privasi dan Pernyataan Perlindungan Data Peribadi ini (selepas ini dirujuk sebagai "Penyata") terpakai kepada Raymond Sensations (selepas ini dirujuk sebagai "Platform"), yang dimiliki, dikendalikan dan diselenggara oleh Wonsys Martech Solutions Sdn Bhd (202103030679) ( selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat"). Syarikat dan platform dirujuk sebagai "kita kita" atau "kita kita". Dengan menggunakan, mengakses atau berinteraksi dengan Platform, menyerahkan maklumat kepada kami atau mendaftar untuk mana-mana Perkhidmatan kami, anda memberikan kami Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan di sini) (yang mungkin termasuk Data Peribadi Sensitif), dan anda bersetuju untuk bersetuju dengan Terma Penyata Penggunaan dan penggunaan data peribadi anda oleh kami, anak syarikat kami masing-masing dan syarikat bersekutu, termasuk pengumpulan, pemprosesan dan pemindahan data peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan di bawah.

Pengesahan dan persetujuan

Dengan mengakses atau berinteraksi dengan Platform, berkomunikasi dengan kami, mendaftar untuk atau menggunakan mana-mana perkhidmatan kami, membeli perkhidmatan atau produk daripada kami atau interaksi anda dengan kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami kenyataan ini dan bersetuju dengan kami mengikut dengan pernyataan ini Penggunaan, pemprosesan dan pemindahan data peribadi anda diterangkan dalam .

Kami berhak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda dasar dan penyata yang ditetapkan pada platform ini pada bila-bila masa. Melihat, memuat turun, membeli perkhidmatan dan produk, atau berkomunikasi dengan kami dengan menyemak imbas platform selepas pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada dasar dan pernyataan ini, tingkah laku sedemikian bermakna anda menerima pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan tersebut.

Sekiranya terdapat sebarang konflik/perbezaan antara versi Bahasa Cina bagi Dasar dan Pernyataan ini dan versi bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

mengumpul data peribadi

"Data peribadi" bermaksud maklumat yang boleh mengenal pasti anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor kad pengenalan, nombor sijil kelahiran, nombor pasport, kewarganegaraan, alamat, nombor telefon, nombor faks, butiran bank, butiran kad kredit, Bangsa, jantina , tarikh lahir, status perkahwinan, pemastautin, latar belakang pendidikan, latar belakang kewangan, minat peribadi, alamat e-mel, pekerjaan anda, peranan anda dalam syarikat, butiran syarikat anda, industri yang anda bekerja, sebarang maklumat Maklumat tentang anda yang anda berikan kepada kami melalui Platform atau mana-mana perkhidmatan lain yang berkaitan, termasuk melalui borang pendaftaran, borang permohonan atau apa-apa borang lain yang serupa dan/atau apa-apa borang lain yang serupa yang dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh kami dari semasa ke semasa dan/atau sebarang data berkaitan kepada anda, termasuk data peribadi yang sensitif seperti data yang berkaitan dengan kesihatan, agama atau kepercayaan lain yang serupa.

Sumber data peribadi anda yang lain

Sebagai tambahan kepada Data Peribadi yang anda berikan kepada kami secara langsung, kami mungkin mengumpul Data Peribadi anda daripada pelbagai sumber seperti:

A) borang pendaftaran atau apa-apa borang lain yang serupa yang dilengkapkan dalam talian atau sebaliknya;
B) Apabila anda mendaftar sebagai pelanggan/pengguna di laman web;
C) Pada halaman platform media sosial, jika anda melanggan, mengikuti, menyukai atau menyukai halaman ini;
D) Apabila anda berinteraksi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan kami pada sebarang acara atau melalui platform media sosial;
E) Apabila anda menyertai/menyertai peraduan dan acara kami;
F) Daripada pelbagai entiti atau bahagian syarikat;
G) Dengan menggunakan Platform atau laman web lain yang dipautkan ke Platform, termasuk semua laman web yang dikendalikan oleh Syarikat. Data peribadi anda juga boleh dikumpul daripada kuki yang digunakan di tapak web;
H) Dengan membeli produk dan perkhidmatan daripada Platform;
I) Apabila anda mengikuti, menyukai atau mengikuti platform/halaman sosial kami;
J) Pelbagai entiti dan bahagian di bawah jenama "Wonsys Martech Solutions Sdn Bhd" kami atau jenama rakan kongsi perniagaan telah menyimpan maklumat peribadi anda;
K) Apabila anda log masuk ke platform, pelayan kami akan log masuk, seperti butiran alamat protokol Internet;
L) Hubungi kami melalui e-mel atau perkhidmatan pelanggan kami.

Tujuan pemprosesan

Dengan menggunakan platform, perkhidmatan dan produk kami, anda bersetuju dan bersetuju dengan penggunaan, pemprosesan dan penyimpanan data peribadi anda oleh kami untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi dan Penyata ini. Kami mungkin menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk tujuan pentadbiran dan komersial syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut (selepas ini dirujuk sebagai "Tujuan":

Secara amnya:

A) Untuk menjawab pertanyaan, komen dan maklum balas anda;
B) Berkomunikasi dengan anda untuk sebarang tujuan yang dinyatakan dalam penyata ini;
C) Mengekalkan/memperbaiki/meningkatkan kualiti dan penyampaian perkhidmatan pelanggan kami;
D) Menyimpan rekod yang sesuai untuk tujuan pengurusan dalaman (cth. pengauditan, analisis data, rekod pangkalan data);
E) Kewajipan untuk pematuhan kita terhadap undang-undang dan untuk tujuan menyiasat, mengesan, mencegah dan mendakwa pelanggaran keselamatan, jenayah dan penipuan.

Apabila anda adalah pelanggan/pelanggan/pengguna kami:

A) Untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah sebarang kontrak dengan anda;
B) Menyediakan sebarang perkhidmatan atau produk yang anda minta, dan/atau memproses pembelian atau permintaan anda untuk perkhidmatan atau produk;
C) Anda meminta bahan/bahan daripada kami, memproses permintaan anda, menghantar bahan/bahan kepada anda, memberikan anda lesen untuk kandungan yang anda ingin gunakan;
D) Untuk memproses penyertaan anda dalam sebarang acara yang dianjurkan oleh Syarikat (contohnya, kumpulan fokus, penyelidikan, pertandingan, promosi, tinjauan pendapat/tinjauan, sebarang tugasan, dsb.);
E) Untuk memproses, mengurus atau mengesahkan pesanan/tempahan/pembelian perkhidmatan dan produk kami;
F) Mengesahkan pembelian anda dan memproses pembayaran berkaitan dengan sebarang perkhidmatan dan produk yang anda minta;
G) Memahami dan menganalisis jualan kami serta keperluan dan pilihan anda;
H) Membangun, meningkatkan dan menyediakan perkhidmatan dan produk yang memenuhi keperluan anda; dan
I) Untuk memproses perubahan kepada perkhidmatan dan produk kami.

Tujuan Pemasaran dan Promosi

Kami juga akan menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk tujuan lain:
A) Peringatan/Pemberitahuan/Kemas kini/Buletin/Bahan Promosi/Keistimewaan Istimewa/Salam Percutian kepada anda melalui peranti elektronik/aplikasi mudah alih/platform dalam talian lain melalui pos, penghantaran peribadi, perkhidmatan kurier, e-mel, telefon atau SMS Tunggu;
B) Memberitahu/mengingatkan/menjemput anda untuk menyertai acara kami;
C) Memproses dan membuat susulan aktiviti yang anda daftarkan, sertai, dan sertai untuk komunikasi;
D) Kongsi data peribadi anda dengan anak syarikat kami, syarikat bersekutu dan entiti dikawal bersama dan untuk mempromosikan perkhidmatan, produk, aktiviti/promosi pemasaran mereka.

Pendedahan data peribadi anda kepada pihak ketiga

Kami juga akan memindahkan/mengakses/mendedahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan ini dan lain-lain. Di samping itu, kami mungkin melibatkan atau melantik syarikat/pembekal perkhidmatan/individu lain untuk melaksanakan projek yang ditauliahkan bagi pihak kami, dan oleh itu boleh memberikan (tetapi tidak terhad kepada) akses kepada/pendedahan data peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang diterangkan di bawah:

A) Mematuhi peraturan agensi kerajaan, peraturan dan keperluan kerajaan;
B) Wakil syarikat yang diberi kuasa, entiti lain dalam syarikat, rakan kongsi perniagaan dan rakan kongsi strategik kami;
C) Syarikat pengurusan acara dan penaja acara, termasuk mereka yang bekerjasama dengan kami untuk acara/pertandingan/program tertentu;
D) Syarikat penyelidikan dan perunding pasaran,
E) Pembekal perkhidmatan teknologi maklumat (IT) untuk projek pembangunan infrastruktur/sistem/aplikasi/tapak web/perisian;
F) Badan profesional seperti juruaudit luar, penasihat undang-undang, penasihat kewangan, dsb.

Selain itu, data peribadi anda juga mungkin dikongsi dan/atau dipindahkan dalam konteks transaksi korporat (seperti penjualan anak syarikat atau bahagian, penggabungan atau penjualan aset, atau sekiranya berlaku pembubaran)

Pemindahan/Pemindahan Data Peribadi

Data peribadi anda mungkin dipindahkan/dipindahkan, disimpan/digunakan/diproses dalam bidang kuasa lain di luar Malaysia kepada syarikat yang bergabung dengan syarikat yang terletak di luar Malaysia dan/atau dengan syarikat yang pelayannya berada di luar Malaysia.

Anda memahami dan bersetuju dengan pemindahan/pemindahan data peribadi anda dari Malaysia ke luar Malaysia seperti yang diterangkan di sini.

Menarik balik atau membatalkan persetujuan

Jika anda ingin menarik balik atau membatalkan persetujuan anda, anda boleh meminta kami untuk menarik balik persetujuan anda daripada penggunaan dan pemprosesan data peribadi anda oleh kami untuk tujuan yang dinyatakan di sini dan untuk tujuan lain dengan memberitahu kami secara bertulis.

Hak penggunaan dan permintaan pembetulan dan pertanyaan, sekatan pemprosesan data peribadi

Anda boleh mengemukakan aduan/maklum balas, meminta hak akses dan/atau meminta pembetulan data peribadi anda, meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda dan/atau membuat sebarang pertanyaan mengenai data peribadi anda dengan:

A) Sebutkan : Layanan Pelanggan
B) Alamat: B-3-13 Plaza Arkadia, No.3, Jalan Intisari Perdana, Desa Parkcity, 52200 Kuala Lumpur.
C) E-mel: crm@raymondsensation.com
D) Kontak Telepon: +6012 547 0315
E) Jam Kerja: 09.00 – 17.00 (Senin – Jumat)


Berkenaan dengan hak penggunaan dan/atau hak anda untuk membetulkan data peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk penggunaan dan/atau pembetulan data peribadi anda atas alasan yang dibenarkan oleh undang-undang (contohnya, di mana hak penggunaan adalah dengan syarat, untuk tidak seimbang dengan risiko terhadap hak privasi anda atau orang lain terhadap anda).


Jika anda tidak mahu data peribadi anda dikumpul oleh kuki di tapak web, anda boleh melumpuhkan/sekat/nyahaktifkan kuki dengan melaraskan tetapan penyemak imbas Internet anda, memadamkan sejarah penyemakan imbas anda dan mengosongkan cache dalam penyemak imbas Internet anda.

Data peribadi kanak-kanak bawah umur

Kanak-kanak bawah umur (individu di bawah umur 18 tahun) tidak boleh menyerahkan atau memberikan Data Peribadi mereka kepada kami. Jika kanak-kanak bawah umur memberikan maklumat peribadinya kerana dia ingin menggunakan platform ini untuk membeli perkhidmatan atau produk atau berinteraksi dengan kami, sila pastikan kanak-kanak itu berada di bawah persetujuan, dan pengawasan serta pengawasan, ibu bapa/penjaga yang sah Menjalankan tindakan memberikan kami data peribadi.

Sebagai ibu bapa/penjaga yang sah, sila jangan benarkan mana-mana kanak-kanak bawah umur (individu di bawah umur 18 tahun) di bawah jagaan anda menyerahkan Data Peribadi kepada kami tanpa perhatian anda. Jika data peribadi tersebut diberikan kepada kami, anda dengan ini bersetuju untuk memproses data peribadi kanak-kanak itu untuk tujuan yang dinyatakan di sini dan/atau untuk tujuan peribadi atas kapasiti anda sebagai ibu bapa/penjaga sah kanak-kanak itu, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Pernyataan ini dan bertanggungjawab atas tindakannya.

persetujuan pihak ketiga

Jika anda memberikan kami sebarang data peribadi yang berkaitan dengan pihak ketiga seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan anda, dengan menyerahkan data peribadinya kepada kami, anda menjamin kepada kami bahawa anda mempunyai persetujuan pihak ketiga tersebut untuk berkomunikasi dengan Persetujuan membolehkan anda memberikan kami data peribadinya untuk tujuan yang dinyatakan di sini dan/atau tujuan lain dan untuk memproses dan menggunakan data peribadinya mengikut cara yang dinyatakan dalam penyata ini.


Jika pembekal telah menyalahgunakan data peribadi orang lain dan/atau memberikan data peribadi orang lain kepada kami tanpa pengetahuannya, pembekal mesti memikul apa-apa tanggungjawab atas tindakannya dan tiada kaitan dengan syarikat, dan kami akan menyimpan semua hak akauntabiliti .

Pautan ke Tapak Pihak Ketiga

Platform kami boleh menyambung dan memaut ke tapak web/platform pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian atau pendedahan data dan maklumat pada tapak web/platform pihak ketiga.


Jika anda memberikan data secara langsung kepada tapak web/platform pihak ketiga, dasar privasi dan pernyataan perlindungan data peribadi pada tapak web/platform pihak ketiga akan digunakan. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar privasi dan pernyataan perlindungan data peribadi yang dirumuskan oleh tapak web/platform pihak ketiga yang disebutkan di atas.